Wymóg nasłonecznienia mieszkania

Dodane dnia 13 Sie 2019 w kategorii Porady | 0 komentarzy

Wymóg nasłonecznienia obejmuje wszystkie budynki przeznaczone do pobytu ludzi. Przepisy określają minimalną ilość światła słonecznego, jaka powinna do takich budynków wpadać.

Szczegółowe wymagania przewidziane dla pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą mieć zapewnione oświetlenie dzienne. Musi być ono dostosowane do przeznaczenia tego pomieszczenia, jego kształtu i wielkości oraz uwzględniać warunki określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W pomieszczeniu takim stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. W innych pomieszczeniach natomiast, w których oświetlenie dzienne jest wymagane ze względu na przeznaczenie, stosunek ten powinien wynosić nie mniej niż 1:12.

Przepisy dopuszczają możliwość oświetlenia pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi również wyłącznie światłem sztucznym. Jest to możliwe w następujących sytuacjach:

  • gdy oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych,
  • gdy jest to uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.

Oświetlenie świtałem sztucznym powinno zapewniać właściwe warunki użytkowania całej powierzchni.

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący nie mniej niż 3 godziny w dniach równonocy w godzinach od 7 do 17. W przypadki mieszkań wielopokojowych wymagania te powinny być spełnione dla przynajmniej jednego pokoju.

Wymagania co do nasłonecznienia pomieszczeń w zabudowie miejskiej są nieco łagodniejsze, co wynika przede wszystkich z gęstej zabudowy, która często uniemożliwia spełnienie norm trzygodzinnego nasłonecznienia. W tym przypadku dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia do 1,5 godziny. W stosunku do mieszkań jednopokojowych zlokalizowanych w zabudowie śródmiejskiej wymóg ten w ogóle nie obowiązuje.

Tagi:

Dodaj komentarz