Wyznaczenie strefy zamieszkania bez projektu organizacji ruchu

Dodane dnia 29 Mar 2021 w kategorii Porady | 0 komentarzy

Strefa zamieszkania ustanawiana jest, by zapewnić bezpieczeństwo poruszających się po niej mieszkańców. To oni mają w niej pierwszeństwo, a kierowcy zobowiązani się zachować szczególną ostrożność.

Co to jest strefa zamieszkania?

Definicji strefy zamieszkania należy szukać w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 2 pkt 16 uważa się za nią strefę, w której obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a dokładniej:

  • pieszy może poruszać się po całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem,
  • dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
  • dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi bez opieki osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat,
  • zabroniony jest postój w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Strefa zamieszkania może obejmować drogi publiczne, niepubliczne, a także drogi wewnętrzne, np. drogi osiedlowe.

Wyznaczanie strefy zamieszkania

Wyznaczenie strefy zamieszkania następuje na podstawie decyzji wydawanej przez organ zarządzający ruchem na danym rodzaju drogi. Organy zarządzające ruchem, właściwe dla danej kategorii dróg, wskazane są w art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nim zarządzanie na drogach wygląda następująco:

  • na drogach krajowych – generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad,
  • na drogach wojewódzkich – marszałek województwa,
  • na drogach powiatowych i gminnych – starosta,
  • na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych – prezydent miasta,
  • na drogach w strefie zamieszkania, z wyjątkiem dróg publicznych – podmioty zarządzające tymi drogami.

Początek i koniec strefy zamieszkania musi być oznaczony poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych. Oznakowanie wyznaczające strefę musi być natomiast zawarte w planie organizacji ruchu. Projekt ten musi spełniać wymagania rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Zgodnie z nim oznakowanie musi odpowiadać wymogom określonym w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Organizację ruchu w strefie zatwierdza organ zarządzający ruchem na tej drodze.

Mandaty wystawiane w obszarach oznaczonych jako strefa zamieszkania, jednak nie posiadających projektu organizacji ruchu, są nieegzekwowalne.

Tagi:

Dodaj komentarz