Ulga mieszkaniowa także, gdy zakup wyprzedzi sprzedaż

Dodane dnia 2 Mar 2020 w kategorii Obrót nieruchomościami, Porady | 0 komentarzy

polska waluta

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe umożliwia skorzystanie z ulgi podatkowej. Jednak jest to możliwe również w przypadku, gdy zakup nowego mieszkania poprzedzi sprzedaż dotychczasowego.

Jak uniknąć podatku?

Sprzedając mieszkanie przed upływem pięciu lat od jego zakupu lub wybudowania należy uiścić podatek dochodowy. Można tego uniknąć, jeśli uzyskane ze sprzedaży środki zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Jednak zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 06.09.2019 r., aby móc z niej skorzystać nie musi zachodzić następstwo czasowe polegające na tym, że jedną nieruchomość najpierw trzeba sprzedać, a dopiero później kupić następną.

Organ podatkowy wydał następujące stanowisko: „(…) W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.”

Co istotne przedmiotowa sprawa obejmowała przypadek sprzedaży i zakupu nieruchomości w 2017 roku, kiedy czas na skorzystanie z ulgi, czyli przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe wynosił dwa lata. Od stycznia zeszłego roku termin ten wynosi 3 lata. „Przepis ten służy bowiem osiągnięciu celu społecznego (socjalnego), poprzez zachęcanie i wyróżnianie przeznaczenia przez podatników środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych” – wskazano w wyroku.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny, który wydał uchwałę na wniosek prokuratora generalnego. Pytanie dotyczyło sytuacji, w której sprzedający najpierw otrzymuje zaliczkę od kupującego, dokonuje za nią zakupu nowej nieruchomości dla siebie, a dopiero później przenosi własność domu, czy mieszkania, gdy nabywca dopłaca pozostałą część ceny. NSA wydało orzeczenie, zgodnie z którym nabycie nowej nieruchomości po zbyciu poprzedniej nie ma wpływu na możliwość skorzystania z ulgi. Podatnik może więc ze zwolnienia skorzystać nawet w sytuacji, gdy podpisze umowę przedwstępną, a otrzymany zadatek lub zaliczkę przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, czyli np. zakup domu, mieszkania, czy działki pod budowę.

Tagi:

Dodaj komentarz