Podział nieruchomości

Dodane dnia 6 Lut 2017 w kategorii Nieruchomości - słownik | 0 komentarzy

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części i ustanowieniu nowej, odrębnej nieruchomości. Podziału tego dokonuje dotychczasowy właściciel na rzecz nowego właściciela. Podział może nastąpić również w księdze wieczystej, wtedy z dotychczasowej księgi odłącza się jedną lub więcej działek, które wchodzą w jej skład i zakłada dla wydzielonej działki nową księgę wieczystą. Można też dokonać podziału administracyjnego, polegającego na zmianie granic działek gruntu wchodzącego w skład nieruchomości. W tym wypadku nie dochodzi do zmiany właściciela, a jedynie do zmiany wielkości poszczególnych działek. Jest to tzw. podział geodezyjny.

Podział geodezyjny nieruchomości odbywa się na podstawie postępowania administracyjnego, prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Rozpoczyna się ono na wniosek osoby zainteresowanej, czyli mającej w tym interes prawny lub z urzędu. W drugim przypadku do podziału dochodzi gdy jest to niezbędne do realizacji celów publicznych lub jeżeli nieruchomość stanowi własność gminy i nie została oddana w wieczyste użytkowanie.

Do wniosku o wszczęcie postępowania o podział nieruchomości należy załączyć:

W projekcie podziału należy ująć granice nieruchomości podlegających podziałowi, położenie działek wraz z ich opisem, oznaczenia nieruchomości sąsiednich, powierzchnie wydzielanych działek gruntu. Jeśli podziałowi podlega nieruchomość zabudowana, wtedy należy na taki projekt nanieść również linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, o ile w efekcie zmian podziałowi ulegnie również sam budynek.

Burmistrz, wójt lub prezydent, po przyjęciu wniosku, sprawdza czy proponowane zmiany mogą zostać przeprowadzone zgodnie z ustaleniami miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego. W tym przedmiocie upoważniony organ wydaje postanowienie, na które stronie zainteresowanej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jeśli gmina nie posiada takiego planu, wtedy podział przeprowadza się w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli jednak gmina ogłosiła, iż przystąpiła do sporządzenia planu, wtedy podział musi być wstrzymany do czasu, aż plan zagospodarowania zostanie uchwalony, nie może to trwać jednak dłużej niż 6 miesięcy.

Dodaj komentarz