Podział nieruchomości wg kryterium przeznaczenia

Dodane dnia 7 Sty 2015 w kategorii Rynek nieruchomości, Wycena nieruchomości | 0 komentarzy

działki pod dom

W rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego nieruchomość to: „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności” (art. 46 § 1k.c.).

Według przepisów Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece: „Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości” (art. 1). Utworzenie oddzielnej księgi wieczystej jest obowiązkowe dla każdej nieruchomości, chyba że przepisy stanowią inaczej (art. 24 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Ponadto do oznaczenia danej nieruchomości w księgach wieczystych używa się danych pochodzących z rejestru publicznego, tj. ewidencji gruntów i budynków (art. 26).

Funkcjonuje wiele rodzajów nieruchomości ze względu na przyjęte kryterium podziału. Jednym z nich jest kryterium przeznaczenia, które stawia nieruchomość wyłącznie jako przedmiot zamierzonej inwestycji. Tak rozumiana nieruchomość pozwala na realizację obranej przez inwestora strategii.

Zgodnie z kryterium przeznaczenia wyróżniamy pięć rodzajów nieruchomości: mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe, ziemskie i specjalne.

Nieruchomości mieszkaniowe

Zaliczmy do nich obiekty mieszkaniowe, w tym również skierowane na wynajem czy sprzedaż. Grupę tę stanowią domy jednorodzinne i wielorodzinne. Są to nieruchomości wznoszone dla celów własnych lub w celu osiągnięcia zamierzonego zysku. Niezwykle silna grupa nieruchomości, ich potrzeba jest stale odczuwana, można powiedzieć, że niewyczerpana.

Nieruchomości komercyjne

Grupę tę stanowią obiekty wznoszone z myślą o zysku rozłożonym w czasie. Zalicza się do niej wszelkie budynki o przeznaczeniu handlowym, biurowym, usługowym, sportowym, magazynowym, rozrywkowym itp. Najważniejszą cechą nieruchomości komercyjnych jest ich dogodna lokalizacja, która gwarantując klientowi możliwie najlepszy dostęp pozwala osiągać określony zysk. Nieruchomości tego typu najczęściej powstają w centrach miast, czasem tworząc cały zespół obiektów. Jeśli pozwala na to odpowiednia sieć dróg w danym mieście, obiekty komercyjne powstają na obrzeżach miast w bezpośrednim sąsiedztwie tras. Popyt na nieruchomości tego typu trwa w najlepsze. Ceny za wynajem lokali są bardzo wysokie, co zapewnia ich właścicielom ogromne zyski.

Nieruchomości przemysłowe

Są to obiekty o określonym rodzaju prowadzonej działalności wytwórczej. Wadą tego typu budowli są trudności przy ewentualnej zmianie profilu działalności. Lokalizacja nieruchomości przemysłowych jest zdeterminowana kosztami transportu, obecnością siły roboczej, źródeł energii, kwestiami ekologicznymi, a również możliwymi ulgami podatkowymi.

Nieruchomości ziemskie

Grupę tę tworzą tereny ziemskie, przeznaczone pod uprawę rolną bądź leśną, czasowo bezużyteczne i rekreacyjne. Największy procent stanowią użytki rolne oraz lasy i zadrzewienia. Obecnie szeroko popularne są tereny rekreacyjne, a wśród nich także ogródki działkowe czy rekreacyjne. W nieruchomości rekreacyjne chętnie inwestują przedsiębiorcy z branży turystycznej. Trzonem nieruchomości ziemskich są nieruchomości rolne ze względu na możliwość prowadzenia szeroko pojętej działalności rolniczej, choć kondycja inwestycji rolnych w Polsce jest słaba.

Nieruchomości specjalne

Są to obiekty publiczne, budynki urzędów, szkoły, kościoły, placówki kulturalne, szpitale, obiekty wojskowe, mosty, drogi, lotniska, parki narodowe, schroniska turystyczne, stadiony, hale sportowe, baseny, lodowiska, cmentarze itp. Powstają w celu wypełnienia konkretnych potrzeb i celów społecznych, rzadko dla samego zysku. Potrzeba autostrad i ciągle rosnąca popularność sportu spowodowała wzrost inwestycji w nieruchomości specjalne, na których można zarobić. Dobrym przykładem są powstające autostrady i baseny oraz pola golfowe, gwarantujące zyski.

Dodaj komentarz