Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkania?

Dodane dnia 21 Sty 2019 w kategorii Obrót nieruchomościami, Porady | 0 komentarzy

Osoby, które sprzedadzą mieszkanie po pierwszym stycznia 2019 roku, mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej i mają na to trzy lata. Dzięki temu unikną obowiązku uiszczenia podatku od dochodu.

Nowelizacja ustawy o PIT

W życie weszła nowelizacja ustawy o PIT, która zakłada, że sprzedający, którzy w ciągu trzech lat od sprzedaży mieszkania przeznaczą uzyskane z tego tytułu środki na inne cele mieszkaniowe, będą zwolnieni z obowiązku zapłaty 19 % podatku dochodowego. Dotychczas obowiązywał termin dwuletni, a nowe zasady niestety nie obejmą tych, którzy mieszkanie zbyli jeszcze w 2018 roku.

Zgodnie z ustawą o PIT, zwolniona od konieczności zapłaty podatku jest sprzedaż mieszkania, gdy od nabycia nieruchomości minęło już pięć lat, a kiedy sprzedaż nastąpiła przed tym terminem, jeśli sprzedający przeznaczy uzyskane stąd środki na dalsze cele mieszkaniowe. Środki te należy w ten sposób zagospodarować w ciągu trzech lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie.

Problem mogą mieć ci, którzy mieszkanie kupują od dewelopera. Dla skorzystania z ulgi konieczne jest bowiem przeniesienie własności nowego mieszkania, co musi nastąpić w trzyletnim terminie po sprzedaży nieruchomości. Częstą praktyką jest natomiast nabywanie nieruchomości z rynku pierwotnego dwuetapowo. Podpisuje się wówczas dwie umowy – umowę deweloperską i umowę przyrzeczoną. Pierwsza określa cenę i szczegóły umowy przyrzeczonej. Ale dopiero ta druga przenosi na nabywcę własność nieruchomości. Jeśli więc podpisanie drugiej umowy, a tym samym przeniesienie własności nastąpi po upływie trzech lat, wówczas nabywca nie będzie mógł skorzystać z ulgi. Zgodnie bowiem z dodanym do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych artykułem 25 a, doprecyzowano, że do przyznania ulgi konieczne jest, aby w terminie 3 lat doszło do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego.

Definicja „celów mieszkaniowych” została przy okazji rozszerzona. Odtąd zalicza się do nich budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja lub remont lokalu. Koszty te mogą zostać poniesione, jeszcze zanim podatnik uzyska prawo własności do nieruchomości. Jednak dla skorzystania z ulgi również i w tym przypadku konieczne jest uzyskanie terminu prawnego do nieruchomości w ciągu trzech lat.

Nowelizacja ustawy wprowadziła także korzystniejsze przepisy dla osób zbywających nieruchomość otrzymaną w spadku. Mogą one skorzystać z ulgi i uniknąć płacenia podatku. Do tej pory miały takie prawo jeśli nieruchomość sprzedały po upływie pięciu lat liczonych od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Po nowelizacji termin pięcioletni liczony jest od daty nabycia lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę. Mogą więc wystąpić sytuacje, w których spadkobierca będzie mógł sprzedać nieruchomość od razu po jej odziedziczeniu i nie będzie musiał z tego tytułu opłacić podatku dochodowego.

Tagi:

Dodaj komentarz